Cursusprogramma’s

Aanmelden voor een cursus: vdlc@aanbesteding.nl

JURISPRUDENTIEMARATHON AANBESTEDINGSRECHT editie voorjaar 2024

18 juni 2024 (vol) en 1 oktober 2024 (nog plaatsen beschikbaar)

De jurisprudentiemarathon wordt twee keer per jaar gegeven. De sessie op 18 juni is vol maar we organiseren een extra sessie op 1 oktober. De volgende zaken komen in ieder geval aan de orde:

Vormt een connectie op LinkedIn tussen een beoordelaar en medewerkers van een inschrijver een aanwijzing voor een vriendschappelijke band waardoor de eerlijke beoordeling van een inschrijving in het geding kan komen?

In de stukken staat: “omdat de gemeente grote waarde hecht aan doelmatigheid en duurzaamheid mag de reisafstand enkele reis tot het service/onderhoudspunt maximaal 30,0 km zijn.” Mag dat van de rechter?

Bij een nieuwbouwproject in Zevenhuizen stond in de aanbestedingsstukken dat er een bewonersavond moest plaatsvinden. Dat is niet gebeurd. Is er sprake van een wezenlijke wijziging?

De voorzitter (onafhankelijk procesbegeleider), die zelf geen inhoudelijke rol had bij de beoordeling, was afkomstig van een bedrijf dat een samenwerkingsverband had met de winnende inschrijver. Mag dat?

Geldt het contactverbod ook nog na de voorgenomen gunning?

Mocht Konica Minolta voor de onderdelen migratie, implementatie en compensatie van CO2-uitstoot een prijs van nul euro aanbieden en de betreffende kosten verdisconteren in andere kostenposten van haar inschrijving?

Moet, om aan te tonen dat een kwaliteitssysteem gelijkwaardig is aan ISO9001,ook een externe audit worden overgelegd?

De Combinatie stelt dat er sprake is geweest van een schrijffout en dat waar zij ‘storingscoördinator’ heeft geschreven dat (evident) ‘servicecoördinator’ had moeten zijn. Vindt de rechter dat Rijkswaterstaat er vanuit had moeten gaan dat dit een schrijffout was?

De Gemeente heeft haar wensen ten aanzien van de CO2-prestatieladder bewust ‘zacht’ geformuleerd. Is dat toegestaan?

Omdat de levering van zelftesten aan het ministerie van VWS niet doorgaat vanwege het wegebben van de corona-pandemie mogen twee partijen een schadeloosstelling van € 5.402.255,00 verdelen. Is een verdeling 97,5% versus 2,5% redelijk?

Moet een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken aangeven dat de wettelijke stand-still-termijn van 20 dagen ook de vervaltermijn voor het in beroep gaan is?

Mag je in de aanbestedingsstukken bepalen dat je het evenredigheidsbeginsel niet van toepassing verklaart als een inschrijver een ernstige beroepsfout heeft begaan?

Cursuslocatie: De Witte Bergen, Eemnes

Prijs : € 495,- ex btw, incl uitgebreide reader, lunchbuffet en taxivervoer vanaf station Hilversum.

BASIS/OPFRISCURSUS EUROPEES AANBESTEDEN

28 mei 2024 en 3 oktober 2024

Niet alleen voor nieuwkomers interessant, maar ook een ideale opfriscursus voor ervaren aanbesteders die willen weten hoe de huidige stand van zaken is. Zeer veel cases en voorbeelden uit de praktijk, met de nodige humor en relativering verteld door Theo van der Linden. Cursus is opgezet voor en wordt bezocht door zowel overheid als bedrijfsleven.

De aanbestedingsbeginselen

Het klinkt zo mooi: transparantie, objectief beoordelen en niet discrimineren. Maar wat houdt het in de praktijk in?

Aanbestedende diensten

Wie moeten er nu eigenlijk aanbesteden? En wie hoeven dat juist niet!

Uitsluitingsgronden en gedragsverklaring aanbesteden

Wanneer mag een bedrijf niet meedoen? Veel nieuwe jurisprudentie hierover.

Drempelwaarden

Welke drempels zijn er? Hoe worden die waarden berekend? Hoe kom je onder een Europese aanbesteding uit?

Aanbesteden onder de drempel

Bij welke bedragen mag je één op één een opdracht in de markt zetten? En wanneer mag je een aanbestedende dienst meervoudig onderhands aanbesteden? Klopt het dat je daarbij plaatselijke partijen mag voortrekken? Kan een bedrijf protesteren als het niet gevraagd wordt?

Europese aanbestedingsprocedures

We kijken naar de verschillende aanbestedingsprocedures met speciale aandacht voor de concurrentie gerichte dialoog en de onderhandelingsmogelijkheden. Wanneer mag er onderhandeld worden? En hoe moet dat gedaan worden?

“Past performance”

Mag een aanbestedende dienst prestaties uit het verleden mee laten wegen? En gaat het alleen om slechte prestaties bij de betreffende aanbestedende dienst?

Referenties

Het gaat sinds 2013 niet meer om gelijke referenties maar om kerncompetenties. Wat zijn dat precies? Hoeveel kerncompetenties zijn er per opdracht?

Gunningscriteria

Welke gunningscriteria mogen er gevraagd worden? Mogen duurzaamheid en MVO meegewogen worden en op welke manier?

Beste prijs kwaliteit verhouding

EMVI heet tegenwoordig aanbesteden op beste prijs/kwaliteit verhouding. Met voorbeelden en cases leggen we uit hoe dat werkt. Is een aanbesteding die 95% prijs en 5% kwaliteit is, ook een EMVI-aanbesteding?

Beoordelingscommissies

Eén van de meest besproken onderwerpen van aanbestedingen. Wie beoordelen de subjectieve elementen? Hoe weet een bedrijf dat dat eerlijk is gegaan?

Duurzaamheid

De levenscyclus is een belangrijk gunningscriterium geworden. Maar hoe moet je de waarde daarvan berekenen?

Strategisch en manipulatief inschrijven

Inschrijven met een productprijs van € 0,00 en een managementfee van € 800.000,-. Mag dat?

Alcatel-termijn en Grossmann

De Alcatel-termijn is 20 kalenderdagen. Wanneer gaat de termijn in en hoe moet hij berekend worden? En wanneer moet je al eerder in beroep gaan?

Motiveringsplicht

Op welke informatie heeft een bedrijf recht, wanneer er niet aan hem gegund wordt?

Cursuslocatie: De Witte Bergen, Eemnes

Prijs : € 495,- ex btw, incl uitgebreide reader, lunchbuffet en taxivervoer vanaf station Hilversum.

PROGRAMMA CURSUS HET VOORKOMEN VAN RECHTSZAKEN

Wordt dit najaar weer gegeven, datum nog niet bekend

De meeste rechtszaken over aanbestedingen gaan over de beoordeling van de kwaliteit. Simpel gezegd: waarom heb ik een 6 in plaats van een 8 voor mijn plan van aanpak. In deze cursus heb ik de belangrijkste rechtszaken over dit onderwerp gebundeld. Hierdoor wordt perfect inzichtelijk hoe je de kwaliteit op een respectvolle en correcte manier beoordeelt, waardoor de kans op een rechtszaak afneemt. Daarnaast ga ik in op de inzichten van Daniel Kahneman over de vele risico’s die er zijn wanneer een beoordelingscommissie tot een cijfer moet komen. Deze cursus is eigenlijk opgezet voor aanbestedende diensten maar wordt ook heel goed bezocht door bidmanagers die nu ook wel eens willen weten hoe de beoordeling van kwaliteit in zijn werk gaat.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

Hoe wordt een beoordelingscommissie samengesteld? Veel mensen, weinig mensen? Deskundigen of ‘at random’?

Mag je de namen van de beoordelaars bekendmaken? Is het slim?

Hoe borg je de deskundigheid van de beoordelaars? Wat zeggen functies over de deskundigheid? Moet je de opleiding en ervaring van de beoordelaars opnemen?

Heeft anonimiseren zin? In welke branches misschien wel? Wanneer niet?

Mogen de beoordelaars de prijzen kennen? Het antwoord is ‘nee’ maar we zullen zien dat rechters hier soepel mee om gaan.

Voor welke zaken vraag je een plan? Is het zinnig om inschrijvers op twee A4-tjes te laten opschrijven hoe flexibel ze zijn en hoe goed ze samenwerken?

Hoe ga je om met interviews en presentaties? Het schijnt dat ons reptielenbrein binnen een seconde al een mening over iemand vormt, die niet meer uit te wissen is. Moet je de beoordelaars bij interviews en presentaties misschien in een andere kamer laten zitten?

Hebben smaaktesten en proeverijen zin? In deze cursus geef ik hilarische voorbeelden uit de praktijk. Zoals een koffieproeverij waarbij een mevrouw mocht meeproeven die zelf geen koffie dronk maar alleen wilde ruiken. Of de proeverij waarbij ‘externen’ niet mee mochten proeven…

Wat moet er in de motivering staan. Rechters oordelen hier verschillend over. Hebben bedrijven bijvoorbeeld recht op hun plaats in de ranking?

En mag je een gunningsbeslissing opnieuw motiveren? En mag de inkoper dat alleen doen of moet de hele beoordelingscommissie dan weer bij elkaar komen (vraag dit maar aan Rijkswaterstaat)

Een deel van de dag wordt gebruikt voor de inzichten van nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. In zijn boek Ruis geeft hij een aantal uitstekende tips voor situaties waarin meerdere mensen samen tot een oordeel moeten komen (bijvoorbeeld een beoordelingscommissie bij een aanbesteding)

Zo vraagt hij zich af wanneer een deskundige nu echt deskundig is? En wanneer zet je zoveel mogelijk beoordelaars in (the wisdom of the crowd).

Zeer kritisch is Kahneman over groepjes die al pratend tot een oordeel komen (de consensusvergadering). Het risico op ruis is daarbij heel groot omdat er bijna altijd sprake is van hiërarchie. Dat kan gaan om deskundigheid (Kahneman noemt dat de respect-expert) maar ook om rang (de directeur zit in de commissie) of simpelweg het verschil tussen introverte en extraverte mensen. Een oplossing die Kahneman hiervoor biedt is de Delphi-methode die ik tijdens de cursus zal uitleggen.

Een rechtszaak met 100% zekerheid voorkomen is natuurlijk onmogelijk. Er kan altijd een partij zijn die om welke reden dan ook naar de rechter stapt. Maar met deze cursus kun je in ieder geval borgen dat het moeilijkste stukje van de aanbesteding, de gunning, op een correcte manier is verlopen.

Cursuslocatie: De Witte Bergen, Eemnes

Prijs : € 495,- ex btw, incl uitgebreide reader, lunchbuffet en taxivervoer vanaf station Hilversum.

PROGRAMMA CURSUS HET ‘ONTDUIKEN’ VAN EUROPESE AANBESTEDINGEN

15 oktober 2024

De meest gestelde vraag over Europees aanbesteden is nog steeds ‘hoe kom ik er onderuit?’. In deze cursus behandelt Theo van der Linden alle legale (en een paar illegale) uitzonderingen waarbij je niet (volledig) Europees hoeft aan te besteden. Ook gaat hij in op de vele manieren waarop je gewoon contact kunt hebben met de leveranciers voor bijvoorbeeld onderhandelingen. Bovendien kijken we naar tien rechtszaken die laten zien hoe het niet moet: de top tien van de leukste, gekste, vreemdste rechtszaken over corruptie, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Het opknippen van opdrachten naar onderwerp en in tijd

Wat mag er wel en wat mag er niet?

Falk Pharma en Tirkkonen arrest

Als je geen enkel gunningscriterium hanteert is het ook geen aanbesteding

Wezenlijke wijziging

Als je je originele aanbesteding goed formuleert biedt dat ongekende ruimte om later zonder aan te besteden zaken in te kopen.

Mededingingsprocedure met onderhandeling en concurrentiegerichte dialoog 

Deze procedures zijn zeer geschikt als je meer contact met de inschrijvers wilt hebben.

Meervoudig onderhands aanbesteden 

Wat bijna niemand beseft: Je mag discrimineren als je de bedrijven uitkiest die mee mogen doen. Als het maar op basis van objectieve criteria gebeurt.

Bijlage 14 diensten  

Voor deze diensten geldt dat ze volgens een sterk vereenvoudigde procedure mogen worden ingekocht. Maar hoe moet het worden geïnterpreteerd? Diensten voor scholen en onderwijs valt hier bijvoorbeeld onder. Betekent dat dus dat het schoonmaken van een school volgens die vereenvoudigde methode ingekocht kan worden?

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Misschien wel het belangrijkste deel van de cursus. Wanneer mag je met een leverancier (de huidige) gaan onderhandelen over een nieuwe opdracht. Veel nieuwe jurisprudentie!

Maar een deel van de opdracht aanbesteden

We kijken naar een rechtszaak waarbij een waterschap alleen de planontwerpfase had aanbesteed en de opdracht voor de realisatie niet. Daarnaast nemen we vergelijkbare methodieken als bouwteam en RCC onder de loep.

Aanvullende leveringen en diensten   

Wanneer wordt iets beschouwd als een aanvullende levering of dienst?

Afzonderlijke operationele eenheid  

Een deel van een aanbestedende dienst mag soms zelfstandig aanbesteden, wanneer mag dat?

Uitgezonderde overheidsopdrachten   

Een kort overzicht van de uitgezonderde opdrachten

Cursuslocatie: De Witte Bergen, Eemnes

Prijs : € 495,- ex btw, incl uitgebreide reader, lunchbuffet en taxivervoer vanaf station Hilversum.

CURSUS AANBESTEDEN MET IMPACT V/H DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD AANBESTEDEN

11 juni 2024

In de eendaagse cursus ‘duurzaamheid en MVO gaan cursusleiders Peter Streefkerk en Theo van der Linden aan de slag met concrete voorbeelden uit de praktijk. Geen geneuzel over een visie op duurzaamheid, nee echte casussen en rechtszaken over diversiteit en inclusie, waterstoftaxi’s, social return, CO2-ambities en duurzaam bouwen.

Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:

Mag Rijkswaterstaat stellen dat een inschrijver die op CO2-ambitieniveau 3 is gecertificeerd, de opdracht toch op CO2-ambitieniveau 5 gaat uitvoeren?

Heeft de gemeente Den Haag gelijk als ze waterstof-auto’s uitsluiten omdat er momenteel onvoldoende groene waterstof voorhanden is?

Is het terecht dat een inschrijver minder punten krijgt omdat hij de levensduur (van zestig jaar!) niet onderbouwd heeft door het uitvoeren van een versnelde degradatietest?

En hoe kun je als inschrijver aantonen dat het gladheidsbestrijdingsmaterieel, als het afgeschreven is na tien jaar, ook in Polen weer circulair zal worden ingezet?

Ook behandelen we de meest interessante rechtsspraak over social return. Is 31% social return niet wat aan de hoge kant? En wat betekent het voor de praktijk dat de social return in relatie tot het voorwerp van de opdracht moet staan?

Speciale aandacht voor inhuur: laat je de CO2-footprint meetellen? Is een consultant met drie kinderen (enorme CO2-footprint!) dan bij voorbaat kansloos?

Wanneer krijg je het meeste punten van de aanbestedende dienst? Als de duurzaamheidsexpertise goed is of als de duurzaamheidsexpertise op maat is?

En misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp: waarop baseert de aanbestedende dienst de gunningsbeslissing? We kijken naar een aantal rechtszaken die genadeloos blootleggen wat er zoal fout gaat bij het beoordelen van duurzaamheid en MVO. Deze cursus gaat niet over beleid, we kijken naar echte jurisprudentie, echte casussen en echte aanbestedingen.

Cursuslocatie: De Witte Bergen, Eemnes

Prijs : € 495,- ex btw, incl uitgebreide reader, lunchbuffet en taxivervoer vanaf station Hilversum.

Opgeven voor een cursus: vdlc@aanbesteding.nl