Cursusprogramma’s

CURSUS “HET ‘ONTDUIKEN’ VAN EUROPESE AANBESTEDINGEN”

27 september 2022

De meest gestelde vraag over Europees aanbesteden is nog steeds ‘hoe kom ik er onderuit?’. In één dag behandelt Theo van der Linden alle legale (en een paar illegale) manieren waarbij je niet (volledig) Europees hoeft aan te besteden. Gedurende de dag kijken we ook naar tien rechtszaken die laten zien hoe het niet moet: de top tien van de leukste, gekste, vreemdste rechtszaken over corruptie, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Een unieke cursus.

9.30 Ontvangst met gebak

10.00 Aanvang en inleiding

10.15 Het opknippen van opdrachten naar onderwerp en in tijd

Wat mag er wel en wat mag er niet?

10.45 Falk Pharma en Tirkkonen arrest

Als je geen enkel gunningscriterium hanteert is het ook geen aanbesteding

11.10 Top tien leukste corruptiezaken (1)

11.30 pauze

11.45 Wezenlijke wijziging

Als je je originele aanbesteding goed formuleert biedt dat ongekende ruimte om later zonder aan te besteden zaken in te kopen.

12.00 Mededingingsprocedure met onderhandeling en concurrentiegerichte dialoog

Deze procedures zijn zeer geschikt als je meer contact met de inschrijvers wilt hebben.

12.30 Top tien leukste corruptiezaken (2)

12.45 Lunchpauze

13.30 Meervoudig onderhands aanbesteden

Een aantal praktische tips om de juiste bedrijven uit te kiezen

14.00 Bijlage 14 diensten 

Voor deze diensten geldt dat ze volgens een sterk vereenvoudigde procedure mogen worden ingekocht. Maar hoe moet het worden geïnterpreteerd? Diensten voor scholen en onderwijs valt hier bijvoorbeeld onder. Betekent dat dus dat het schoonmaken van een school volgens die vereenvoudigde methode ingekocht kan worden?

14.30 Top tien leukste corruptiezaken (3)

14.45 Pauze

15.00 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Misschien wel het belangrijkste deel van de dag. Wanneer mag je met een leverancier (de huidige) gaan onderhandelen over een nieuwe opdracht. Vele nieuwe jurisprudentie!

15.15 Aanvullende leveringen en diensten  

Wanneer wordt iets beschouwd als een aanvullende levering of dienst?

15.30 Afzonderlijke operationele eenheid 

Een deel van een aanbestedende dienst mag soms zelfstandig aanbesteden, wanneer mag dat?

15.45 Uitgezonderde overheidsopdrachten  

Een kort overzicht van de uitgezonderde opdrachten

16.00  Einde

BASIS/OPFRISCURSUS EUROPEES AANBESTEDEN”

29 september 2022

Niet alleen voor nieuwkomers interessant maar ook een ideale opfriscursus voor ervaren aanbesteders die willen weten hoe de huidige stand van zaken is. Zeer veel cases en voorbeelden uit de praktijk, met de nodige humor en relativering verteld door Theo van der Linden. Cursus is opgezet voor zowel deelnemers van de overheid als van het bedrijfsleven.

Aanbestedende diensten

Wie moeten er nu eigenlijk aanbesteden? En wie hoeven dat juist niet!

Drempelwaarden

Welke drempels zijn er? Hoe worden die waarden berekend? Hoe kom je onder een Europese aanbesteding uit?

Aanbesteden onder de drempel

Bij welke bedragen mag je één op één een opdracht in de markt zetten? En wanneer mag je een aanbestedende dienst meervoudig onderhands aanbesteden? Klopt het dat je daarbij plaatselijke partijen mag voortrekken?

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Wie mogen er uitgenodigd worden? Hoe moet dat? Kan een bedrijf protesteren als hij niet gevraagd wordt?

Europese aanbestedingsprocedures

We kijken naar de verschillende aanbestedingsprocedures.

Onderhandelingsprocedure

Wanneer mag er onderhandeld worden? En hoe moet dat gedaan worden?

Concurrentiegerichte dialoog

De bedoeling van deze procedure is duidelijk: overheid en bedrijf proberen samen een probleem op te lossen. Wat kan er allemaal mis gaan?

De aanbestedingsbeginselen

Het klinkt zo mooi: transparantie, objectief beoordelen en niet discrimineren. Maar wat houdt het in de praktijk in?

Uitsluitingsgronden en gedragsverklaring aanbesteden

De Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen vervalt. Er is een Gedragsverklaring aanbesteden. Wat zijn de verschillen en waar kun je hem krijgen?

Eigen verklaring

Er is een nieuwe Europese Eigen Verklaring, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Hoe werkt het?

“Past performance”

Mag een aanbestedende dienst prestaties uit het verleden mee laten wegen? En gaat het alleen om slechte prestaties bij de betreffende aanbestedende dienst?

Referenties

Het gaat sinds 2013 niet meer om gelijke referenties maar om kerncompetenties. Wat zijn dat precies? Hoeveel kerncompetenties zijn er per opdracht?

Nota van inlichtingen en één op één overleg

Bedrijven willen meestal die ene slimme vraag niet stellen omdat ze weten dat hun concurrenten dan ook weten aan welke oplossing zij denken. Daar is nu iets op gevonden: één op één overleg buiten de nota van inlichtingen om.

Gunningscriteria

Welke gunningscriteria mogen er gevraagd worden? Mogen duurzaamheid en MVO meegewogen worden en op welke manier?

Beste prijs kwaliteit verhouding

EMVI heet tegenwoordig aanbesteden op beste prijs/kwaliteit verhouding. Met voorbeelden en cases leggen we uit hoe dat werkt. Is een aanbesteding die 95% prijs en 5% kwaliteit is, ook een EMVI-aanbesteding?

Beoordelingscommissies

Eén van de meest besproken onderwerpen van aanbestedingen. Wie beoordelen de subjectieve elementen? Hoe weet een bedrijf dat dat eerlijk is gegaan?

Duurzaamheid

De levenscyclus is een belangrijk gunningscriterium geworden. Maar hoe moet je de waarde daarvan berekenen?

Strategisch en manipulatief inschrijven

Inschrijven met een productprijs van € 0,00 en een managementfee van € 800.000,-. Mag dat?

Alcatel-termijn en Grossmann

De Alcatel-termijn is 20 kalenderdagen. Wanneer gaat de termijn in en hoe moet hij berekend worden? En wanneer moet je al eerder in beroep gaan?

Motiveringsplicht

Op welke informatie heeft een bedrijf recht, wanneer er niet aan hem gegund wordt?

CURSUS DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD AANBESTEDEN

11 oktober 2022

In de eendaagse cursus ‘duurzaamheid en MVO (let’s get started)’ die wij op 11 oktober 2022 organiseren gaan cursusleiders Peter Streefkerk en Theo van der Linden aan de slag met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Mag Rijkswaterstaat zeggen dat een inschrijver die op CO2-ambitieniveau 3 is gecertificeerd, de opdracht toch op CO2-ambitieniveau 5 gaat uitvoeren?

Heeft de gemeente Den Haag gelijk als ze waterstof-auto’s uitsluiten omdat er momenteel onvoldoende groene waterstof voorhanden is? Is het terecht dat een inschrijver minder punten krijgt omdat hij de levensduur (van zestig jaar!) niet onderbouwd heeft door het uitvoeren van een versnelde degradatietest? En hoe kun je als inschrijver aantonen dat het gladheidsbestrijdingsmaterieel, als het afgeschreven is na tien jaar, ook in Polen weer circulair zal worden ingezet?

Ook behandelen we de meest interessante rechtsspraak over social return. Is 31% social return niet wat aan de hoge kant? En wat betekent het voor de praktijk dat de social return in relatie tot het voorwerp van de opdracht moet staan?

Speciale aandacht voor inhuur: laat je de CO2-footprint meetellen? Is een consultant met drie kinderen (enorme CO2-footprint!) dan bij voorbaat kansloos? Wanneer krijg je het meeste punten van de aanbestedende dienst? Als de duurzaamheidsexpertise goed is of als de duurzaamheidsexpertise op maat is?

En misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp: waarop baseert de aanbestedende dienst de gunningsbeslissing? We kijken naar een aantal rechtszaken die genadeloos blootleggen wat er zoal fout gaat bij het beoordelen van duurzaamheid en MVO. Deze cursus gaat niet over beleid, we kijken naar echte jurisprudentie, echte casussen en echte aanbestedingen

JURISPRUDENTIEMARATHON AANBESTEDINGSRECHT NAJAAR 2022

8 december 2022

Inmiddels een begrip in de aanbestedingswereld. In de vorm van een quiz behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden meer dan 40 rechtszaken van het afgelopen half jaar. Onmisbaar voor aanbestedingsprofessionals!