VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

CURSUSSEN

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING


Inhoud

Het opstellen van de aanbestedingsstukken

· Siac en Succhi di Frutta arrest 14

· Aangeven hoe de maximum score gehaald wordt? 15

· Onduidelijke informatie 17

· Politieke onduidelijkheid 18

· Auteursrecht op bestekken 19

· Naam aanbestedende dienst in aankondiging? 19


Definities, taalkundige betekenis en merknamen

· Werktoeleidingsplekken 21

· Wat is een tunnel? 21

· Betekenis ‘Sloop’ in Van Dale 22

· 70 personen per rit 23

· Positieve emotionele beleving 23

· Gebruikersvriendelijk 24

· Bemenst toiletconcept 24

· ‘Werkend product’ 25

· Weken of kalenderweken? 26

· A-merk 26

· Unix-arrest 27

· De zuil moet lijken op… 28


De keuze van de inschrijvers bij de meervoudig onderhandse aanbesteding

· De passer-methode 29

· En het non-discriminatiebeginsel? 30

Het samenvoegen van opdrachten

· Artikel 1.5 31

· Multifunctionals en betaalsystemen 31

· Alle facilitaire diensten samengevoegd 33

· Mag alleen MKB zich beklagen over samenvoeging? 36

· Onrechtmatige clustering 37


Referentie- en ervaringseisen

· Twee opdrachten in één referentie 39

· Naam referent bekend maken 40

· Naam onderaannemer bekend maken 41

· In het riool 43

· Het vaststellen van een referentie is een feitelijke constatering 45

· Mag een nog lopende opdracht een referentie zijn? 45

· Ervaring met Nederlandse overheidsinstanties 46


Certificaten

· Is een audit verplicht? 47

· Certificaten bij meervoudig onderhands 48


Communicatie

· Wijziging berekeningsformule in nota van inlichtingen 49

· Contact buiten de aanbesteding om 50

· ‘discretionaire bevoegdheid’ om uit te sluiten 51

· Uitsluiting niet disproportioneel 51

· Vormgevingssessies 52


Herstel van kleine fouten

· SAG en Manova-arrest 53

· Handtekening op inschrijfbiljet ontbreekt 54

· Jaarverslagen 55

· Plan van aanpak 55

· Handtekening tweede vennoot 55

· Pagina in eigen verklaring 56

· Afwijkende zorgovereenkomst 57

· Verkeerde accountantsverklaring 57

· Proefmodellen 57

· Vervallen van pagina in plan van aanpak (2x) 58

· Excell rondt af of op 4 i.p.v. 2 decimalen 59

· Het toepassen van een formule 60

· Een verklaring met alleen maar ja/nee 60

· Elektronische handtekening met niveau II 61

· ISO-certificaat 63

· Een geringe onbedoelde en voor iedereen kenbare

Rekenfout 64

· Nazenden van ontbrekende onderbouwingen 64

· Model K in verkeerde enveloppe 65

· CO2-bewustcertificaat 66


Is de sanctie van uitsluiting wel proportioneel?

· Evenredigheidsbeginsel 68

· Uitsluiting disproportioneel? 68

· Reactie op verzuim moet in verhouding staan tot verzuim 69


Grossmann in Nederlandse rechtszaken

· Grossmann overwegingen 37 en 38 70

· Normale ‘Grossmannetjes’ 71

· Pro-actief, maar geen kort geding 72

· Geen vragen, maar wel pro-actief 76

· Je stelt geen vragen als je denkt dat alles klopt 77

· Bedrijven moeten niet zo zeuren 79
Elektronisch inschrijven

· Op papier, op USB-stick en op Tenderned 81

· Geen ontvangstbevestiging 82

· Eén minuut voor sluitingstijd uploaden 83

· Storing op tenderned 84

· Toch maar op papier 85

· Het PvA dient ook te worden ingediend op Tenderned 87

· In welk mapje op Tenderned? 88

· Helpdeskmedewerker 89

· Negometrix mag niet meedoen 89

· Een ingescande natte handtekening voldoet niet 92


Best Value Procurement

· Uitsluiten in de pre-award-fase 94

· BVP niet geschikt voor leermiddelen 95

· De beoordeling van het kansendossier 96


De relatieve methode

· Rangordeparadox 98

· Multifunctionals 98

· Ongeldige inschrijving telt gewoon mee 99


Gunnen op waarde

· Alles het beste en toch niet winnen 101

· Onder het cijfer 6 geen fictieve korting 102

· Gunnen op waarde maar in de aanbestedingsstukken al een percentage van de korting vermelden 103Gemiddelde prijs scoort het beste

· Niet in overeenstemming met het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving 104


Manipulatief/strategisch inschrijven

· Te veel ‘manuren’ 105

· Restafvalcontainers zijn nu eenmaal duurder 105

· Irreële of niet realistische inschrijvingen 106

· Marktconform 108

· Vergelijken met andere tarieven 109


Abnormaal lage inschrijving

· Contradictoir debat 111

· Lage prijs uitleggen 113


Presentaties en interviews

· Het houden van een interview is niet per definitie

onmogelijk 114

· Een presentatie mag niet voor 25% meetellen 114

· Ongelukkige formulering 115

· De presentator is te laat! Minder punten? 115

· Een uur van te voren nog 60 vragen om te beantwoorden 116

· Een lid van de beoordelingscommissie trekt zich terug 117


Beoordelingscommissies

· Omgaan met subjectiviteit 118

· Rechters doen de beoordeling niet opnieuw 120

· Waarom is mijn score zo laag? 122

· Samenstelling van de beoordelingscommissie 122

· Middelen of in gezamenlijk overleg unaniem tot een cijfer komen 125

· Samenstelling van testgroepen 127

· Hoe meer, hoe beter 128

· De beoordelaars mogen niet op de hoogte zijn van de

prijzen 131

· Grijsachtig blauw of blauwachtig grijs 132

· De eerste keer een 10, later ook weer een 10 133


Inhoudelijke beoordeling van inschrijvingen

· Zet boven een plan van aanpak: plan van aanpak 135

· Zoekplaatje 135

· Als het cijfer 10 gegeven wordt is het perfect 136


Marginale toetsing of inhoudelijke beoordeling

· Rechters hebben er geen verstand van 138

· Rechters hebben er wel verstand van 139

· De verkeersdeskundige 142


Mag een voorgenomen gunning nog aangevuld worden?

· Hoge Raad, 7 december 2012 143

· De gunningsbeslissing is ‘gefixeerd’ 143

· Aanvullen mag niet, toelichten en uitsluiten mag wel 144


Moet een aanbestedende dienst een inschrijver geloven?

· De wereld van de mooischrijvers 149

· Mag/moet de aanbestedende dienst de inschrijver vertrouwen? 149

· De bouwplanning klopt niet/wel 150

· Een realistische reparatietijd 151

· Maximaal 50% in onderaanneming 151

· Wij hebben de intentie om… 152Motiveringsplicht

· De relatieve voordelen van de winnaar 156

· Waarom zijn bepaalde scores gegeven 158

· Niet citeren uit plan van aanpak van de winnaar 158

· Hoe zijn de referentieprojecten beoordeeld 159


Intrekken van de opdracht

· Niet alleen op gewichtige redenen 161

· Verboden om de aanbesteding in te trekken 162


In beroep gaan

· Mag alleen de als tweede geëindigde partij in beroep gaan en de als vijfde geëindigde niet? 164

· Stand-still-termijn bij meervoudig onderhands

aanbesteden 165


Na de gunning

· Succhi di Frutta 167

· Na gunning nog onderhandelen over de planning 167


De aanbestedende dienst wil ervan af

· Op goede gronden 160

· De opdrachtnemer wil geen verlenging 170


Belangenverstrengeling en integriteit

· Favoritisme moeilijk te bewijzen 172

· Geen Belgische helikopter op de Wadden 173

· ‘Is dit het? ’ ‘Bel me maar even, dit is een deel’ 174

· U kunt het verder vergeten 176

· De tuin laten bestraten 177

· € 491.254,89 178