VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING


INHOUD

Het opstellen van de aanbestedingsstukken

Siac en Succhi di Frutta arrest 21
Aangeven hoe de maximum score gehaald wordt? 22
Onduidelijke informatie 24
Politieke onduidelijkheid 25
Geschatte volumes NIEUW 26
Risico bij opdrachtnemer neerleggen toegestaan NIEUW 26
Risico bij opdrachtnemer neerleggen niet toegestaan NIEUW 27
Auteursrecht op bestekken 28
Naam aanbestedende dienst in aankondiging 29
Gebruik begrippen 'tender' en 'aanbesteding' NIEUW 30
Zaken 'stilzwijgend' verlangen NIEUW 31

Definities, taalkundige betekenis en merknamen

Werktoeleidingsplekken 32
Wat is een tunnel? 32
Betekenis ‘Sloop’ in Van Dale 33
70 personen per rit 34
Positieve emotionele beleving 34
Gebruikersvriendelijk 35
Bemenst toiletconcept 35
‘Werkend product’ 36
Weken of kalenderweken? 37
Is een interne kaartlezer aan de buitenkant te zien? NIEUW 37
Het begrip 'station' NIEUW 38
A-merk 39
Unix-arrest 40
'uniformiteit', een gerechtvaardigd gunningscriterium? NIEUW 41
De zuil moet lijken op… 41

Object bediening 42

De keuze van de inschrijvers bij de meervoudig onderhandse aanbesteding

De passer-methode 43
En het non-discriminatiebeginsel? 44
Moeten de inschrijvers gelijktijdig uitgenodigd worden? NIEUW 44


Het samenvoegen van opdrachten

Artikel 1.5 46
Multifunctionals en betaalsystemen 46
Alle facilitaire diensten samengevoegd 48
Mag alleen MKB zich beklagen over samenvoeging? 49
Geen aandacht besteed aan de wet, toch rechtmatig NIEUW 50
Kleinere spelers als onderaannemer NIEUW 51
Onrechtmatige clustering 51


Minimumeisen en uitsluitingsgronden

De 'kan'-bepaling (1) NIEUW 52
De 'kan'-bepaling (2) NIEUW 52
Is een boete van de ACM een ernstige fout? 54
Boete van de ACM in eigen verklaring (UEA)? 54
Mag een andere inschrijver je UEA inzien? 56
Geen proportionaliteitstoets bij valse verklaring NIEUW 57
Stelselmatig afleggen van valse verklaringen NIEUW 58
Verschil model K en UEA NIEUW 58
Inschrijving Handelsregister NIEUW 59


Referenties en technische bekwaamheid

Twee opdrachten in één referentie 61
Beoordeling referenties bekend maken 62
Naam referent bekend maken 62
Naam onderaannemer bekend maken 63
In het riool 65
Vaststellen van een referentie feitelijke constatering 67
Mag een nog lopende opdracht een referentie zijn? 67
Ervaring met Nederlandse overheidsinstanties 68
Hoort 'ervaring' altijd bij de selectie thuis? NIEUW 68
Is een eis altijd een eis? NIEUW 69
Uitvoeringseisen (1) NIEUW 70
Uitvoeringseisen (2) NIEUW 71

Certificaten

Is een audit verplicht? 73
Certificaten bij meervoudig onderhands 74
MVO-prestatieladder NIEUW 74


Communicatie

Terugkomen op toezegging (1) NIEUW 76
Terugkomen op toezegging (2) NIEUW 76
Het gelijkheidsbeginsel prevaleert NIEUW 77
Wijziging berekeningsformule in nota van inlichtingen 78
Sanctie schending communicatievoorschrift 79
Uitsluiting niet disproportioneel (1) 79
Uitsluiting niet disproportioneel (2) NIEUW 80
Geen 'nare dingen' op voicemail inspreken NIEUW 81
Vormgevingssessies 82
Is 61.9 pnt versus 61.7 pnt gelijk eindigen? 83
Begeleidende brief 84


Herstel van kleine fouten

Algemeen
SAG en Manova-arrest 86
Handtekening op inschrijfbiljet ontbreekt 87

Geen kleine te herstellen fout
Jaarverslagen 88
Plan van aanpak 88
Handtekening tweede vennoot 88
Pagina in eigen verklaring 89
Afwijkende zorgovereenkomst 89
Verkeerde accountantsverklaring 90
Proefmodellen 90
Vervallen van pagina in plan van aanpak (1) 91
Vervallen van pagina in plan van aanpak (2) 91
Excell rondt af of op 4 i.p.v. 2 decimalen 92
Het toepassen van een formule 93
Alsnog 'ja' antwoorden op selectie-eis NIEUW 93
Onvolledig invullen van het UEA NIEUW 94
Vergeten van het inschrijvingsbiljet (1) NIEUW 94
Vergeten van het inschrijvingsbiljet (2) NIEUW 94
Alsnog indienen van de openbegroting NIEUW 95
Te verwaarlozen bedrag NIEUW 05
Een verklaring met alleen maar ja/nee 96
Herstellen elektronische handtekening (1) 97
Herstellen elektronische handtekening (2) 98

Wel kleine te herstellen fout
ISO-certificaat 99
Een geringe onbedoelde en voor iedereen kenbare rekenfout 100
Nazenden van ontbrekende onderbouwingen 100
Model K in verkeerde enveloppe 101
Alsnog uploaden van volledige eigen verklaring NIEUW 102
CO2-bewustcertificaat 102

Is de sanctie van uitsluiting wel proportioneel?

Evenredigheidsbeginsel 105
Uitsluiting disproportioneel? 105
Wel bij Tenderned, niet in digitale kluis NIEUW 106
Reactie op verzuim niet in verhouding tot verzuim 107
Het evenredigheidsbeginsel bij uitsluitingsgronden 108


Grossmann in Nederlandse rechtszaken

Grossmann overwegingen 109
Normale 'Grossmannetjes' 109
Grossmann in concurrentiegerichte dialoog NIEUW 111
Wel vragen gesteld, maar niet pro-actief 112
Geen vragen, maar wel pro-actief 115
Je stelt geen vragen als je denkt dat alles klopt 117
Fout ontdekt vlak voor inschrijving NIEUW 119
Bedrijven moeten niet zo zeuren 120
Lak aan Grossmann 121


Elektronisch inschrijven

Op papier, op USB-stick en op Tenderned 122
Geen ontvangstbevestiging 124
Eén minuut voor sluitingstijd uploaden 125
Storing op tenderned 125
Toch maar op papier 126
Het PvA dient 'ook' te worden ingediend op Tenderned 128
In welk mapje op Tenderned? 129
Helpdeskmedewerker 131
Negometrix mag niet meedoen 132
Een ingescande natte handtekening voldoet niet 133
Correcte elektronische handtekening NIEUW 134
Is een inschrijving via email ook toegestaan? 136Aanbesteden op beste prijs kwaliteit verhouding

De beroemde ‘Zevenaar-zaak’: is 4% kwaliteit voldoende? 139
Klopt de verhoudig prijs kwaliteit? 140
Adviezen 344 en 246 van de CVAE 142
Is een vaste prijs toegestaan? (1) 144
Is een vaste prijs toegestaan? (2) NIEUW 144


Best Value Procurement

Wat is de BVP-methodiek? NIEUW 146
Een BVP-aanbesteding winnen op prijs NIEUW 147
Uitsluiten in de pre-award-fase 148
Pre-award-fase langer dan zes weken NIEUW 149
BVP niet geschikt voor leermiddelen 150
De beoordeling van het kansendossier 151
Onjuiste beoordeling van risico's NIEUW 152
Twee geluidsbestanden van het interview NIEUW 154


De relatieve methode

Rangordeparadox 155
Multifunctionals 156
Ongeldige inschrijving telt gewoon mee 156
Aanbestedende dienst kiest de winnaar NIEUW 157


Gunnen op waarde

Alles het beste en toch niet winnen 159
Onder het cijfer 6 geen fictieve korting 160
Gunnen op waarde maar in de aanbestedingsstukken al een percentage van de korting vermelden 161


Gemiddelde prijs scoort het beste

Geen economisch meest voordelige inschrijving 162Manipulatief/strategisch inschrijven

Definitie manipulatief inschrijven van het hof Den Haag 163
Te veel ‘manuren’ 164
Restafvalcontainers zijn nu eenmaal duurder 165
Irreële of niet realistische inschrijvingen 166
Marktconform 167
Is een uurtarief van € 0,01 marktconform en realistisch? 168
Vergelijken met andere tarieven 169


Abnormaal lage inschrijving

Contradictoir debat 171
Lage prijs uitleggen 173
Kan bij een abnormaal lage prijs ‘de uitvoering problematisch worden’? 173
Is 40% lager dan de rest per definitie abnormaal laag? 174


Presentaties en interviews

Het houden van een interview is niet per definitie onmogelijk 175
Een presentatie mag niet voor 25% meetellen 175
Ongelukkige formulering 176
De presentator is te laat! Minder punten? 177
Een uur van te voren nog 60 vragen om te beantwoorden 177
Een lid van de beoordelingscommissie trekt zich terug 178
Interview met sleutelfiguren tegelijkertijd NIEUW 178


Beoordelingscommissies

Omgaan met subjectiviteit (1-8) 179
Rechters doen de beoordeling niet opnieuw (1-4) 181
Waarom is mijn score zo laag? 183
Samenstelling van de beoordelingscommissie (1-10) 183
Anonimiseren verijdelt favoritisme 186
Middelen of in gezamenlijk overleg tot een cijfer komen 187
Mag de beoordelingscommissie zelf kiezen 188
Samenstelling van testgroepen 189
Hoe meer, hoe beter (1) 191
Hoe meer, hoe beter (2) 192
Uitgebreider levert meer punten op 193
Niet op de hoogte zijn van de prijzen (1) 193
Niet op de hoogte zijn van de prijzen (2) NIEUW 194
Grijsachtig blauw of blauwachtig grijs 195
De eerste keer een 10, later ook weer een 10 196
Moeten bij een herbeoordeling alle inschrijvingen opnieuw beoordeeld worden? 197
De beoordelingscommissie wisselt van samenstelling? 198
Onderhandelingsteam en beoordelingscommissie NIEUW 199
Markeren van informatie NIEUW 200
Namen beoordelaars NIEUW 201


Inhoudelijke beoordeling van inschrijvingen

Zet boven een plan van aanpak: plan van aanpak 202
Zoekplaatje 202
Als het cijfer 10 gegeven wordt is het perfect 204
Implementatieplan (1) NIEUW 204
Implementatieplan (2) NIEUW 204
'De kunst om rustig door te akkeren' NIEUW 206
Vervanging van een contactpersoon NIEUW 207


Marginale toetsing of inhoudelijke beoordeling

Rechters hebben er geen verstand van (1-5) 208
Rechters hebben er wel verstand van (1-9) 209
De verkeersdeskundige (1) 213
De verkeersdeskundige (2) NIEUW 214


Mag een voorgenomen gunning nog aangevuld worden?

Hoge Raad, 7 december 2012 215
De gunningsbeslissing is ‘gefixeerd’ 216
Aanvullen mag niet, toelichten en uitsluiten mag wel (1-6) 217
Toelichting of aanvulling? NIEUW 219
Kan er gegund worden aan een ongeldige inschrijving: ja 220
Kan er gegund worden aan een ongeldige inschrijving: nee 220
Na voorgenomen gunning ongeldig verklaren (1) NIEUW 222
Na voorgenomen gunning ongeldig verklaren (2) NIEUW 223
8 maanden na voorgenomen gunning nog ongeldig NIEUW 224
Aanvullen gunning eigenlijk geen probleem NIEUW 224


Moet een aanbestedende dienst een inschrijver geloven?

De wereld van de mooischrijvers 226
Mag/moet de aanbestedende dienst de inschrijver vertrouwen? (1-2) 226
De bouwplanning klopt niet/wel 228
Een realistische reparatietijd 228
Geen onderaannemers NIEUW 229
Maximaal 50% in onderaanneming 230
Wij hebben de intentie om… 231
Een niet op de werkelijkheid gebaseerd standpunt 232
Begeleidende brief 233

Motiveringsplicht

De relatieve voordelen van de winnaar (1-2) 235
Waarom zijn bepaalde scores gegeven (1-2) 237
Niet citeren uit plan van aanpak van de winnaar 239
Hoe zijn de referentieprojecten beoordeeld 239
Inzicht in kostenraming aanbestedende dienst NIEUW 240
Kernachtige bewoordingen NIEUW 241Intrekken van de opdracht

Niet alleen op gewichtige redenen 242
Verbod om de aanbesteding in te trekken 242
Intrekken in de selectiefase is anders dan in gunningsfase 244
Verschil intrekken en heraanbesteden 245
Zorgvuldigheid van de raming NIEUW 246


In (hoger) beroep gaan

In beroep gaan met ongeldige inschrijving (1) NIEUW 247
In beroep gaan met ongeldige inschrijving (2) NIEUW 248
Mag alleen de als tweede geëindigde partij in beroep gaan en de als vijfde geëindigde niet? 249
Stand-still-termijn bij meervoudig onderhands 249
Vervaltermijn bij DAS NIEUW 250
Gunning onaantastbaar, wel bodemzaak NIEUW 251
Onderscheid wettelijke opschortingstermijn en vervaltermijn NIEUW 252
Moet het hoger beroep worden afgewacht? 253
Kan de gunning nog ongedaan gemaakt worden ? (1) NIEUW 254
Kan de gunning nog ongedaan gemaakt worden ? (2) NIEUW 255
Kan de gunning nog ongedaan gemaakt worden ? (3) NIEUW 255

Na de gunning

Succhi di Frutta 259
Na gunning nog onderhandelen over de planning 259
Het plan van aanpak komt pas na de gunning 260


Wezenlijke wijziging

Wijziging aanbestedingsmethodiek NIEUW 262

Verlenging raamovereenkomst (1 -2) NIEUW 262

De aanbestedende dienst wil ervan af

Op goede gronden 265
De opdrachtnemer wil geen verlenging 266

Belangenverstrengeling en integriteit

Favoritisme moeilijk te bewijzen 268
Geen Belgische helikopter op de Wadden 269
‘Is dit het? ’ ‘Bel me maar even, dit is een deel’ 271
U kunt het verder vergeten 272
De tuin laten bestraten 273
€ 491.254,89 274
“Bij de schijn van beïnvloeding past enkel de sanctie van uitsluiting” 275
Belangenbeschermingsplan NIEUW 277
Linkedinprofiel NIEUW 278
Een op voorhand gewenst resultaat NIEUW 278