VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING

PROGRAMMA JURISPRUDENTIE-MARATHON
AANBESTEDINGSRECHT 13 JUNI 2019Op ťťn dag behandelen Suzanne Brackmann en Theo van der Linden op speelse wijze (in de vorm van een quiz) meer dan veertig rechtszaken. Voor deze sessie zijn de volgende zaken al geselecteerd:

" Als de beoordeling door slechts drie personen is uitgevoerd, in plaats van door een beoordelingscommissie van vier personen (zoals in de aanbestedingsstukken staat), is de wijze van beoordelen van de inschrijvingen dan essentieel gewijzigd?

" De leidraad vermeldt expliciet dat van de inschrijvers wordt verlangd dat zij ter zake van dat criterium een 'document' opstellen van maximaal drie pagina's op A4-formaat. Word je dan uitgesloten als je een document van 22 pagina's inlevert?

" In de stukken staat: 'Op 25 en 26 juni 2018 houden de inschrijvende bedrijven de presentaties te Zaanstad voor de beoordelingscommissie. U wordt vriendelijk verzocht deze dagen vrij te maken in uw agenda. Namens uw bedrijf dient in ieder geval uw beoogd teamleider aanwezig te zijn.' Mogen er dan ook meer personen aanwezig zijn?

" Een inschrijver dient geen UEA van de onderaannemer in. De gemeente laat dat alsnog doen. Mag dat van de rechter?

" In de aanbestedingsstukken staat dat een zorgaanbieder 'onderscheidend' moet zijn. Het gunningscriterium is 'specifiek en aanvullend ten opzichte van het bestaande aanbod'. Mag dat van de rechter?

" Als een inschrijver moet aantonen dat hij voldoende gekwalificeerd personeel heeft, moet hij dan conform de AVG toestemming hebben van die medewerkers om hun naam en opleiding op te nemen?

" Een kort geding moet binnen 20 dagen (stand-still-termijn) aanhangig gemaakt worden. Mag de dagvaarding ook betekend worden op het adres van de advocaat van de gemeenten?

" Een aanbestedende dienst stelt een winnende inschrijver die met een lage inschrijfsom heeft ingeschreven, een aantal verduidelijkingsvragen. Vanwege de vertrouwelijkheid heeft de als tweede geŽindigde inschrijver geen recht op de antwoorden. Heeft hij er wel recht op om te weten welke vragen er gesteld zijn?

" Bij een aanbesteding van meerdere gemeenten samen. is als looptijd van het contract twee jaar en twee optiejaren opgenomen. Mogen de gemeenten toch ieder apart hiervan afwijken of is dat een wezenlijke wijziging?

" Vertrouwelijkheid is een groot probleem bij de motivering van de kwalitatieve elementen van een inschrijving? Kunnen partijen afspreken dat de rechter wel inzage krijgt in alle stukken maar de klagende partij niet?

" Bij een aanbesteding voor taxidiensten is niet duidelijk of de inschrijver een taxivergunning moet bezitten. De winnaar heeft geen taxivergunning. Had de als tweede geŽindigde al moeten klagen toen ze merkten dat de aanbestedingsstukken hier onduidelijk over waren?

" Is dit volgens de rechter een toegestaan beoordelingscriterium: "Brengt de presentator op inspirerende wijze standpunten en ideeŽn naar voren"?

" In de stukken staat: 'Op 25 en 26 juni 2018 houden de inschrijvende bedrijven de presentaties te Zaanstad voor de beoordelingscommissie. U wordt vriendelijk verzocht deze dagen vrij te maken in uw agenda. Namens uw bedrijf dient in ieder geval uw beoogd teamleider aanwezig te zijn.' Mogen er dan ook meer personen aanwezig zijn?

" In de Nota van Inlichtingen is ter verduidelijking opgenomen dat het bij deze aanbesteding gaat om kennis van Zaanstad ťn ervaring met grootstedelijke en dorpsproblematiek. Mag dat?

" Als in een latere fase van de aanbesteding blijkt dat een bedrijf bij de selectie onjuiste informatie heeft verstrekt, of relevante informatie niet heeft verstrekt, dan kan de aanbestedende dienst op grond van die informatie de selectie heroverwegen, maar niet nadat hij de juistheid van deze informatie heeft geverifieerd bij die partij, en die partij de gelegenheid heeft geboden daarop haar visie te geven. Anders gezegd: de selectiebeslissing is dus volgens de rechter wel terug te draaien maar alleen na verificatie. Waar of niet?

" Wat houdt de uitsluitingsgrond "betrokken bij de voorbereiding" in het kader van een normale aanbestedingsprocedure precies in?

" Moeten, voor het deugdelijk kunnen beoordelen van de inschrijvingen bij een aanbesteding jeugdzorg, de leden van de beoordelingscommissieleden zelf in de jeugdzorg werkzaam zijn (geweest).?

" Bij de herbeoordeling zijn dezelfde voorzitter en leden betrokken als bij de eerste beoordeling. Vast staat echter dat bij de herbeoordeling een adviseur aanwezig was, wat bij de eerdere beoordeling niet het geval was. Heeft die adviseur dan niet een veel te grote stem en is dit toegestaan?

" De volgende zinnen worden gebezigd: "Ik zal in week 36 contact met jullie opnemen om dit verder af te stemmen zodat er officieel opdracht aan jullie kan worden verleend" en "Wij hebben intern overleg gehad. Het blijft onze insteek op basis van de gehouden aanbesteding de opdracht aan jullie te gunnen". Is de opdracht hiermee gegund?


Je kunt je voor deze sessie aanmelden door een email te sturen naar
vdlc@bart.nl

Klik hier voor alle cursusdata
Aanvang 10.00 uur
Einde ca. 16.30 uur
Plaats Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn
Prijs Ä 495,- (excl. BTW, incl. uitgebreide cursusmap)

Aanmelden : vdlc@bart.nl

Terug