VdLC
Aanbestedingsopleidingen voor
aanbestedende diensten en inschrijvers

KLANTEN

CONTACT

HOME

JURISPRUDENTIE

CURSUSDATA

BOEK

INCOMPANYTRAINING

PROGRAMMA JURISPRUDENTIEMARATHON
COMMISSIE VAN AANBESTEDINGSEXPERTS 11 APRIL 2019


Er zijn inmiddels meer dan 200 adviezen gepubliceerd door de commissie van aanbestedingsexperts en sommige bevatten heel interessante en leerzame zaken. Op 11 april 2019 organiseren we daarom in Drakenburg in Baarn een sessie over de belangrijkste uitspraken van de CVAE. De opzet is gelijk aan die van de 'gewone' marathon. We stellen aan het begin van de dag veertig vragen en gedurende de dag geven we aan de hand van de adviezen van de commissie uitleg en de goede antwoorden. De volgende vragen komen in ieder geval aan de orde:


· Een aanbestedende dienst die een aanbesteding intrekt is verplicht 'de inschrijvers ten spoedigste in kennis te stellen van een besluit tot intrekking met opgave van de redenen ervoor'. Is een maand te lang?

· Mag een aanbestedende dienst bij de selectie meer punten geven als er meer referenties worden ingediend?

· Moet een aanbestedende dienst ook bij een enkelvoudige aanbesteding (waarbij dus maar één partij om een inschrijving wordt gevraagd) vooraf een objectief beoordelings- en gunningssysteem verstrekken?

· Een medewerker van klager heeft bij een eerdere aanbestedingsprocedure van een andere aanbestedende dienst een vervalste tevredenheidsverklaring ingediend. Is hier sprake van een ernstige fout en moet die bij nieuwe aanbestedingen ook in het UEA worden opgenomen?

· Als er in de nota van inlichtingen flinke wijzigingen worden aangebracht in het bestek, moet de termijn dan verlengd worden?

· Mag er bij een opdracht voor assessment geëist worden dat de inschrijver specifiek ervaring heeft met assessments voor de overheid?

· Is er een verschil in vertrouwelijkheid tussen referentieprojecten die zich wel en die zich niet in de openbare ruimte bevinden?

· Eén van de vier deelnemers van de raamovereenkomst gaat failliet. In de aanbestedingsstukken stond dat een inschrijver niet meer dan één perceel gegund kan krijgen. Mag de aanbestedende dienst de opdracht veilen onder de drie overgebleven deelnemers?

· Mag een geschiktheidseis worden gecombineerd met een selectiecriterium?

· Mag een AD voor een opdracht van vier maanden eisen dat een inschrijver vijf jaar ervaring heeft met het voorwerp van de opdracht?

· Een aanbestedende dienst heeft in de beoordelings- en gunningsystematiek duurzaamheidscriteria opgenomen die volgens haar “beter tot hun recht komen wanneer een groter volume aanwezig is”. Om deze reden besluit zij een opdracht voor maaiwerkzaamheden in een aantal stadsdelen van een zestal gemeenten samen te voegen tot één opdracht. Mag dat?

· Als een inschrijver met een zeer gering verschil in kwaliteit en een extreem hogere prijs de aanbesteding wint, kan er dan sprake zijn van strijdigheid met de verplichting om zorg te dragen voor zoveel mogelijk maatschappelijke waarde?

· Een gemeente heeft als motivering voor het gebruik van het gunningscriterium laagste prijs slechts aangegeven dat alle voor de dienstverlening van belang zijnde eisen zijn vervat in het Programma van Eisen. Is dat volgens de CVAE voldoende?

· Is manipulatief inschrijven alleen mogelijk bij de relatieve wegingsformules?

· Mag een meervoudig onderhandse aanbesteding voor juridische dienstverlening gewoon op laagste prijs?

· Mag een aanbestedende dienst vragen om een referentie die gelijk is aan de opdracht of moet het altijd gaan om een referentie die vergelijkbaar is met de onderhavige opdracht?

· Als een aanbestedende dienst een aanbesteding wil stopzetten is het dan voldoende om een ‘Kennisgeving van aanvullende informatie, over een onvolledige procedure of rectificatie’ te publiceren, of moet er een afzonderlijk bericht aan de gegadigden gestuurd worden?

· De aanbestede opdracht heeft een looptijd van 2 a 2,5 maand. De SROI-eis is dat bij definitieve gunning door inschrijver een cliënt uit het bestand van een Werkgeversservicepunt (WSP) voor tenminste een periode van 1 jaar in dienst wordt genomen. Mag dat?

· Alleen de zittende leverancier kan de kantoorartikelen leveren in de verpakkingseenheden die geëist worden in het programma van eisen. Mag dat?

· De aanbestedende dienst stelt dat de beoordelingscommissie bestaat uit vijf materiedeskundigen. Maar is een inkoopadviseur, die immers normaal gesproken alle soorten inkoopprocessen begeleidt, überhaupt materiedeskundig op een bepaald vakgebied? Kortom, mag een inkoopadviseur deel uitmaken van de beoordelingscommissie?

· Mag de beoordelingscommissie mee laten wegen dat er tijdens het interview een duidelijke 'klik' moet zijn met de inschrijver?

· Een gemeente heeft aan alle afgewezen inschrijvers een volledig overzicht van alle prijzen en alle scores op de kwaliteitscriteria gestuurd. Klagers stellen dat hun rechtmatige commerciële belangen zijn geschaad door deze wijze van bekendmaking. Wat vindt de commissie?

· Is een aanbestedende dienst ook bij een meervoudig onderhandse procedure verplicht om alle relevante redenen voor de gunning in de mededeling van de gunningsbeslissing op te nemen en kunnen die redenen niet op een later tijdstip alsnog aangevuld worden?

· Een kerncompetentie wordt gevraagd om vast te stellen of een gegadigde voldoende technische bekwaamheid/ervaring heeft om de opdracht uit te voeren. Mag een aanbestedende dienst er ook een selectiecriterium van maken: ‘hoe meer vergelijkbaar met die van beklaagde, hoe beter’?

· Een aanbestedende dienst belt een inschrijver om te zeggen dar zijn inschrijving zwaar onvoldoende was en dat het geen zin meer heeft om nog een presentatie te komen geven. Mag dat?


Klik hier voor alle cursusdata
Aanvang 10.00 uur
Einde ca. 16.30 uur
Plaats Conferentiecentrum Drakenburg in Baarn
Prijs € 495,- (excl. BTW, incl. uitgebreide cursusmap)

Aanmelden : vdlc@bart.nl

TerugDe docenten: mr. Suzanne Brackmann en Theo van der Linden

De zaal

Bij binnenkomst staat er traditiegetrouw kwaliteitsgebak klaar voor de deelnemers.